Regulaminy
CMENTARZ RZYMSKOKATOLICKI CMENTARZ PRAWOSŁAWNY CMENTARZ EWANGELICKI CMENTARZ KOMUNALNY
Dormitorium Cmentarz Rzymskokatolicki

REGULAMIN
CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH
PRZY ULICY LIPOWEJ I ULICY UNICKIEJ W LUBLINIE,
ZARZĄDZANYCH PRZEZ KOŚCIÓŁ REKTORALNY
PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne

1. Lubelskie cmentarze rzymskokatolickie przy ul. Lipowej i ul. Unickiej są zarządzane przez Kościół Rektoralny pw. Wszystkich Świętych, na podstawie dekretu Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego w sprawie włączenia Dozoru Cmentarzy Rzymskokatolickich w Lublinie w strukturę Kościoła Rektoralnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Lublinie z dnia 9 marca 1999 r.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.

3. Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:
- usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),
- usługi pogrzebowe,
- usługi kamieniarskie.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
- zarządzaniu cmentarzem – rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.
- usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.
- usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.
- dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.
- prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.
- prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.
- grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.
- grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu.
- grobie urnowym – rozumie się przez to rodzaj grobu murowanego o określonych wymiarach.

5. Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

6. Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami. Powyżej określone dokumenty stanowią załączniki do regulaminu.

7. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

 

Rozdział 2
Przepisy porządkowe

1. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

2. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane w kancelarii cmentarza.

3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:
- deptanie po grobach,
- przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, palenie papierosów,
- niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
- wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
- wypalanie śmieci,
- wprowadzanie psów i innych zwierząt,
- jeżdżenie rowerem,
- ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów. Postawione dotychczas ławki i nasadzone drzewa i krzewy mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy.
- handlowanie i zarobkowanie w inny sposób bez zgody Zarządcy,
- wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy.

4. Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale). Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach lub położone na mogiłach (nietrwale), mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy.

5. Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem.

6. Cmentarze są zamykane w godzinach nocnych, przebywanie na cmentarzach poza godzinami ich otwarcia jest zabronione.

7. Rektor Kościoła przyjmuje interesantów w terminach wyznaczonych przez Kancelarię Cmentarza.

8. Kancelaria cmentarza czynna jest w dni robocze w wyznaczonych godzinach.

 

Rozdział 3
Organizacja uroczystości pogrzebowych

1. Liturgia pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim obejmuje nabożeństwo w kaplicy, procesję do grobu i złożenie ciała w grobie. Zarządca jest zobowiązany do przygotowania wszystkiego, co służy kapłanowi i rodzinie do godnego sprawowania liturgii pogrzebowej, a w szczególności: miejsca pochówku, kaplicy, sprzętów liturgicznych, ludzi obsługujących liturgię w kaplicy, w procesji do i przy grobie.

2. Organizacja pogrzebów innych wyznań odbywa się zgodnie z indywidualnymi ustaleniami pomiędzy Kościołami a Kurią Metropolitalną w Lublinie. Na terenie cmentarza rzymskokatolickiego nie organizuje się pogrzebów świeckich.

3. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania ( art. 10. ust. o cm. o chow. zm.) i po:
- udokumentowaniu prawa do grobu,
- złożeniu w kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC,
- złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą oraz wskazaniu parafii, która będzie obsługiwać liturgię pogrzebu,
- wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.

4. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. – §6 pkt 1).

5. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie w kancelarii oświadczenia przewidzianego regulaminem.

6. W trosce o godną organizację liturgii pogrzebowych Zarządca ściśle współpracuje z firmami pogrzebowymi, a warunki realizacji usług pogrzebowych na terenach cmentarzy przy ul. Lipowej i ul. Unickiej określają odrębne umowy.

7. Pogrzeby są przyjmowane przez kancelarie cmentarzy w kolejności zgłoszeń, w wolnych godzinach od poniedziałku do piątku. W nadzwyczajnych sytuacjach możliwa jest organizacja pogrzebu w sobotę, jedynie za zgodą Rektora Kościoła.

8. Zezwala się na dochowywanie urn do istniejących grobów.

 

Rozdział 4
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarzy odbywa się wyłącznie w kancelariach cmentarzy.

2. Kierownik kancelarii zleca zadania do wykonania kierownikowi cmentarza.

3. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:
- kartoteki grobów (w porządku: sekcja, rząd, numer ),
- dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,
- archiwariusze (wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie ),
- karty zgonu,
- księgę cmentarną (zmarłych), w formie tradycyjnej i elektronicznej,
- plansze sekcji z naniesionymi grobami.

4. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) – z uwzględnieniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca.

5. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

6. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

7. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu 8.

8. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem Kancelarii.

9. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego użytkowanie.

10. Po złożeniu podania w kancelarii cmentarza i jego akceptacji przez Rektora Kościoła prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty administracyjnej.

11. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii cmentarza, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.

12. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pusty.

13. Grób ziemny, oraz murowany pojedynczy – jednokatakumbowy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

14. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

15. Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów są przeprowadzane przez Zarządcę na prośbę dysponenta grobu, po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń LWKZ na cmentarzu przy ul. Lipowej i MIOŚ na cmentarzu przy ul. Unickiej.

16. Cmentarz przy ul. Lipowej wpisany jest do rejestru zabytków ( dział A/899- decyzja z roku 1984). Zgodnie z decyzją LWKZ wszelkie prace przy zabytkowych nagrobkach (wykonanych przed rokiem 1945) wymagają zgody, o którą wnioskodawca występuje za pośrednictwem Zarządcy.

17. Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach są usuwane na koszt wnioskodawcy.

18. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych ( pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp. ). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.

19. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

 

Rozdział 5
Prowadzenie prac na terenach cmentarzy

1. Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na wniosek dysponenta grobu.

2. Zarządca cmentarza na wykonane przez siebie katakumby udziela 20 letniej gwarancji.

3. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid w Lublinie.

4. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.

5. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.

6. Alejki i pobocza są na bieżąco (codziennie) pielęgnowane.

7. Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie i usuwanie posuszu).

8. Tereny sekcji podlegają okresowemu sprzątaniu i usuwaniu śmieci ( pozostałości nagrobków, krzyże niezwiązane z grobami, stare ławki itp.).

9. Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane cyklicznie przez Zarządcę, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem MIOŚ i zalecanymi zasadami segregacji.

10. Wykonywanie prac przy grobach przez inne podmioty odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

11. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

 

Rozdział 6
Przyjmowanie opłat

1. Opłaty są pobierane przez kancelarie cmentarza zgodnie z cennikiem Kościoła Rektoralnego.

2. Wysokość opłat wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania estetyki cmentarzy.

3. Opłaty nie objęte cennikiem, odnoszące się do firm zewnętrznych określają oddzielne umowy.

4. Klientowi przedstawiane są ceny brutto.

5. Kancelarie cmentarzy pobierając opłaty zawsze wystawiają faktury VAT.

6. Opłaty pobierane są według aktualnego cennika.

7. W przypadku określonym w Rozdziale 4 pkt 19 uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

Rozdział 7
Firmy zewnętrzne
(zasady wykonywania usług na terenach cmentarzy przez inne podmioty)

1. Wykonywanie wszelkich prac na terenach cmentarzy (w szczególności usługi kamieniarskie, pogrzebowe, pielęgnacja zieleni) przez inne podmioty, wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą.

2. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.

3. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

4. Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza.

5. Firma pragnąca podpisać umowę powinna udokumentować swoją wiarygodność i profesjonalizm zgodnie z wymogami nałożonymi na Zarządcę przez Kurię Metropolitalną w Lublinie.

6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

7. Zarządca może odmówić podpisania umowy z Wykonawcami nie gwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.

 


 

 Regulamin Cmentarzy Rzymskokatolickich
przy ulicy Lipowej i ulicy Unickiej w Lublinie

udostępniony jest w Dormitorium
dzięki uprzejmości Zarządu Cmentarzy Rzymskokatolickich.
Więcej informacji związanych z zarządzaniem tymi cmentarzami
uzyskać można na oficjalnej stronie Cmentarzy Rzymskokatolickich w Lublinie:
cmentarz.lublin.pl