Podziękowania
Dormitorium - Podziękowania

 

 

Przede wszystkim serdecznie dziękuję Tym,
którzy na etapie projektowania strony
wsparli mój szalony plan budowy Dormitorium
dobrym słowem i modlitwą

 

ZARZĄDCY (ADMINISTRATORZY) CMENTARZY

Dziękuję
Księdzu Prałatowi dr. Cezaremu Kostro
Rektorowi Kościoła pw. Wszystkich Świętych
na terenie Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej w Lublinie
oraz Zarządcy Cmentarzy Rzymskokatolickich przy ul. Lipowej i ul. Unickiej
za zgodę na wykonywanie fotografii wewnątrz świątyni

Dziękuję
Księdzu Mitratowi Andrzejowi Łosiowi,
Proboszczowi Parafii Prawosławnej
p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie,
zarządzającej Cmentarzem Prawosławnym przy ul. Lipowej,
za obfite materiały z zakresu eschatologii prawosławnej,
życzliwe doradztwo w tej dziedzinie
oraz zgodę na wykonywanie fotografii
wewnątrz cerkwi cmentarnej

Dziękuję
Księdzu Grzegorzowi Brudnemu,
Proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie,
zarządzającej Cmentarzem Ewangelickim,
za wywiad na temat eschatologii luterańskiej
oraz za życzliwą pomoc w pozyskaniu materiałów
dotyczących historii cmentarza

Dziękuję
Panu Zbigniewowi Mizińskiemu,
Dyrektorowi Administracyjnemu Cmentarzy Rzymskokatolickich
przy ul. Lipowej i ul. Unickiej w Lublinie
za liczne, z życzliwością udzielane konsultacje,
dotyczące Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej
oraz znajdującego się na jego terenie kościoła p.w. Wszystkich Świętych

Dziękuję
Panu Kamilowi Smagaczowi
z Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin
za profesjonalne, udzielane z życzliwością i w bardzo szybkim tempie konsultacje
w sprawach Cmentarza Komunalnego (dawniej wojskowego)
przy ulicy Białej

AUTORZY ARTYKUŁÓW I ROZPRAW

Dziękuję
Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi dr. hab. Rudolfowi Pierskale

za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
artykułu pt. „Kremacja ciała i pogrzeb katolicki”
(Studia Liturgiczne 8/2012, TN KUL JPII)

Dziękuję
Księdzu dr. hab. Januszowi Gręźlikowskiemu, prof. UKSW
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
artykułu pt. „Grzebanie zmarłych według obowiązującego prawa polskiego”
(Studia Liturgiczne 8/2012, TN KUL JPII)

Dziękuję
Panu dr. hab. Remigiuszowi Pośpiechowi, prof. UO
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
artykułu pt. „Muzyka w liturgii pogrzebowej”
(Studia Liturgiczne 8/2012, TN KUL JPII)

Dziękuję
Panu dr. hab. Antoniemu Zole, prof. KUL JP II
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
sprawozdania pt. „Śpiewy za zmarłych w źródłach fonograficznych
Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”
(Etnolingwistyka t. 9/10, r. 1997/98, UMCS)


Dziękuję
Siostrze dr hab. Adelajdzie Sielepin CHR
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
artykułu pt. „Eschatologia w obrzędach pogrzebu katolickiego”
(Studia Liturgiczne 8/2012, TN KUL JPII)

Dziękuję
Panu dr. Leonowi Popkowi
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium tekstów Jego autorstwa:
„Zarysu dziejów cmentarza” i „Inskrypcji nagrobnych”
oraz tekstu pt. „Wybrane biogramy osób zasłużonych dla miasta”,
którego jest Współautorem.
Wymienione teksty są rozdziałami przewodnika
pt. „Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie”,
przygotowanego przez członków Komisji Opieki nad Zabytkami
Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie:
M. Gmiter, B. Kotowskiego, K. Kucharską, B. Laskowską, L. Popka,
a wydanego przez Krajową Agencję Wydawniczą w Lublinie w roku 1990.
Dziękuję Panu doktorowi również
za przekazanie mi obfitych archiwaliów własnych,
dotyczących cmentarzy przy ul. Lipowej i ul. Białej

Dziękuję
Pani dr Annie Długozimiej
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
rozprawy pt. „Cmentarze jako ogrody żywych i umarłych”
(Copyright by Anna Długozima, Warszawa 2011,
seria wydawnicza: Doktoraty Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW)

Dziękuję
Pani Małgorzacie Gmiter
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
tekstu pt. „Plastyka nagrobkowa”
(jest to rozdział wspomnianego wyżej przewodnika
pt. „Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie”,
KAW Lublin 1990)

Dziękuję
Pani Bibiannie Laskowskiej
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
tekstu pt. „Wybrane biogramy osób zasłużonych dla miasta”,
którego jest Współautorką
(jest to rozdział wspomnianego wyżej przewodnika
pt. „Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie”,
KAW Lublin 1990)

Dziękuję
Panu Jackowi Studzińskiemu
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
  tekstu pt. „Cmentarz przy ulicy Lipowej”
(jest to rozdział pracy zbiorowej
pt. „Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie.
Historia – tradycja – współczesność”,
wydanej pod redakcją Ks. dr. Dariusza Chwastka
w Lublinie w roku 2007)

Dziękuję
Panu Stanisławowi Santarkowi,
wieloletniemu Przewodniczącemu Społecznej Komisji Odnowy Zabytków Lublina,
za spisanie historii SKOZL i zgodę na jej umieszczenie w Dormitorium
oraz za niezwykle życzliwe duchowe wsparcie
dla idei budowy strony

Pozwolę sobie również podziękować
Współautorom wspomnianego wcześniej przewodnika
pt. „Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie”,
których niestety nie było mi już dane poznać.
Są to: śp. Krystyna Kucharska
i śp. Bogdan Kotowski -
- Współautorzy tekstu
pt. „Wybrane biogramy osób zasłużonych dla miasta”.
Non omnis moriar

 

WYDAWCY KSIĄŻEK

Dziękuję
Panu dr. Józefowi Kostkowi,
Dyrektorowi Towarzystwa Naukowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
wymienionych wcześniej artykułów,
opublikowanych w 8. tomie Studiów Liturgicznych (rok 2012).
Są to artykuły: „Eschatologia w obrzędach pogrzebu katolickiego”,
„Grzebanie zmarłych według obowiązującego prawa polskiego”,
„Kremacja ciała i pogrzeb katolicki”
oraz „Muzyka w liturgii pogrzebowej”

Dziękuję
Księdzu Mitratowi Andrzejowi Łosiowi,
Proboszczowi Prawosławnej Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Lublinie
i Sekretarzowi Kancelarii Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej,
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
fragmentów książki Nikolasa Vasiliadisa
pt. „Misterium śmierci” (Białystok 2005)
(Wydawcy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska,
Orthdruk, Wydawnictwo Bratczyk)

Dziękuję
Księdzu Grzegorzowi Brudnemu,
Proboszczowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie,
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
artykułu Pana Jacka Studzińskiego
pt. „Cmentarz ewangelicki przy ulicy Lipowej”.
  Tekst zaczerpnięty został z pracy zbiorowej
pt. „Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lublinie.
Historia – tradycja – współczesność”,
wydanej w Lublinie w roku 2007
pod redakcją poprzedniego Proboszcza
lubelskiej parafii luterańskiej –
- Ks. dr. Dariusza Chwastka.
Dziękuję również za zgodę na opublikowanie w Dormitorium
wiersza Pana Jerzego Utnika (+2012) pt. "Płoną znicze",
zamieszczonego w 5. nrze Informatora luteranów lubelskich
(X-XI.2013)


Dziękuję
Panu Tomaszowi Orkiszewskiemu,
Prezesowi Wydawnictwa Polihymnia,
 za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
wierszy Pani Ireny Ciesielskiej-Piech z tomów:
"Czerwona róża" 2006,
"Niezapominajki" 2008,
"Nostalgia kresowa" 2009,
"Chabry. To Polska - Ojczyzna nasza" 2010
i "Lublin - piękno nieodkryte" 2012

Panu Waldemarowi Michalskiemu,
Wiceprezesowi Oddziału Lubelskiego Związku Literatów Polskich
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
wiersza Wojciecha Próchniewicza (1955-2011) pt. Lubelski cmentarz,
opublikowanego w tomie: „Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia”
(wstęp, wybór i opracowanie Waldemar Michalski,
Związek Literatów Polskich, Oddział w Lublinie 2002)

 

KONSULTANCI

Za informacje z historii kościoła rektoralnego p.w. Wszystkich Świętych,
znajdującego się na terenie Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Lipowej,
dziękuję Duchownym związanym z tym kościołem.
Podziękowania składam zatem Księżom Rektorom:
obecnemu - Księdzu Prałatowi dr. Cezaremu Kostro
oraz poprzednim:
Księdzu Kan. dr. hab. Stanisławowi Dubielowi, prof. KUL JP II
i Księdzu Kan. Andrzejowi Dudzińskiemu.
Dziękuję także Księżom,
którzy pełnili urząd Proboszczów parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła,
na terenie której znajduje się cmentarz:
Księdzu Kan. Zbigniewowi Staszkiewiczowi
i Księdzu Kan. Ryszardowi Wieczorkowi.
Podziękowania składam również
Dyrektorowi Administracyjnemu Cmentarzy Rzymskokatolickich
przy ul. Lipowej i ul. Unickiej w Lublinie,
Panu Zbigniewowi Mizińskiemu,
za udostępnienie kroniki kaplicy z lat 1959-1983

Dziękuję
Księdzu Kan. dr. hab. Piotrowi Szczurowi, prof. KUL JP II
za korektę tekstu o koncepcji snu w historii chrześcijaństwa
oraz za codzienną życzliwą postawę
nacechowaną imponującą dyscypliną naukową

Dziękuję
Księdzu dr. hab. Sławomirowi Pawłowskiemu SAC,
Przewodniczącemu Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej,
za korektę notatek o modlitwie ekumenicznej

Dziękuję
Księdzu dr. Andrzejowi Konachowiczowi,
Dyrektorowi Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej,
za korektę tekstu o nabożeństwach
w cerkwi cmentarnej

Dziękuję
Księdzu dr. Markowi Jeżowskiemu CFM
za konsultację etymologiczną tekstu o koncepcji snu
oraz wsparcie duchowe,
udzielone na etapie projektowania strony

Dziękuję
Księdzu dr. Ryszardowi Podporze,
Dyrektorowi Wydziału Duszpasterstwa
Kurii Biskupiej Archidiecezji Lubelskiej
za konsultację w sprawie porządku
konduktu katolickiego

Dziękuję za wywiad i muzyczne inspiracje
Panu dr. mec. Adamowi Załęskiemu,
pełniącemu obowiązki organisty i dyrygenta chóru
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy
w Lublinie

Dziękuję
Panu dr. Waldemarowi Biaduniowi
za udzielenie wywiadu na temat specyfiki awifauny lubelskiej,
a także za opisanie zdjęć i licznych nagrań ptasich głosów,
zarejestrowanych na opisywanych cmentarzach

Dziękuję
Pani Danucie Malon,
pełniącej funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin
za informacje o okolicznościach powstania
symbolicznej Mogiły Katyńskiej

Dziękuję
Panu Benonowi Bujnowskiemu
za konsultacje przy projektowaniu działu
"Miejsca Pamięci Narodowej"

Dziękuję
artystom Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Moniki Konkolewskiej
za informacje o nowym wystroju Kościoła pw. Wszystkich Świętych
oraz o rewitalizacji rzeźb nagrobnych Cmentarza Rzymskokatolickiego.
Podziękowania składam w szczególności Właścicielce pracowni,
koordynującej i współwykonującej prace,
oraz Pani Annie Cegielskiej-Krawczyk,
projektantce i głównej wykonawczyni polichromii świątyni

Dziękuję
Pani Barbarze Furmanowicz-Taliana
za wskazówki na temat koncepcji snu w historii chrześcijaństwa
oraz cenne wsparcie duchowe,
udzielone na etapie projektowania strony

Dziękuję
za profesjonalną i życzliwą konsultację dendrologiczną
Pani Marcie Kałużniackiej,
która przez wiele lat opiekowała się drzewostanem
opisywanych nekropolii

Dziękuję
Panu Bolesławowi Szymanikowi,
Prezesowi Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny z/s w Biłgoraju,
niezwykle oddanemu dla Sprawy,
za materiały dotyczące Zamojskich Dzieci
pomordowanych w latach 1939-1944

 

POECI

Dziękuję
Księdzu Kan. Ryszardowi Winiarskiemu
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
następujących wierszy z tomu "Przypowieść zwana życiem"
(wiersze wybrane, Wydawnictwo OLECH, Lublin 2012):
Kocham cmentarze…,
Nie za zmyślonym…,
"Wiersz paschalny",
"Smutek spotkania ze świętymi",
Ze świętymi jest sporo problemów…,
Ile jest ojczyzn…,
Śmierci się nie odmawia…,
Nikt nie poszedł za nim…,
"Styczeń",
"Listopad",
"Wrzesień",
"Kwiecień",
Urodzony w suterenie…,
W tym grobie…,
Po każdym jakiś żal zostaje…,
Ojcze zostań jeszcze…

Dziękuję
Pani Irenie Ciesielskiej-Piech
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
następujących wierszy opublikowanych w wydawnictwie Polihymnia:
„Listopadowe refleksje" (z tomu „Czerwona róża”, Lublin 2006),
„Epizod z tamtych dni" (z tomu „Niezapominajki”, Lublin 2008),
„Medalik”, „Poległym”, „Cmentarze Europy”
(z tomu „Nostalgia kresowa”, Lublin 2009),
„Tęsknota do końca zostaje", „Internet kosmiczny"
(z tomu „Chabry. To Polska – Ojczyzna nasza”, Lublin 2010),
„Cmentarz trzech wyznań", „Niewypełniona powinność nasza"
(z tomu „Lublin – piękno nieodkryte”, Lublin 2012)
oraz wierszy:
„Co dnia…”, „Zaduszki kresowe" i „Ścięte kwiaty"

 

INNE

Dziękuję
Księdzu Markowi Otolskiemu MIC,
Proboszczowi parafii
p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie,
za zgodę na umieszczenie w Dormitorium
adresu wymienionej parafii
jako kontaktowego miejsca pomocy w Lublinie
dla Rodziców po stracie Dziecka

Dziękuję
za wskazówki sprzętowe
Księdzu dr. Markowi Jeżowskiemu CMF,
Paniom: Agacie Gałczyńskiej i Barbarze Furmanowicz-Taliana,
Ojcu dr. Julianowi Śmierciakowi OFM
oraz Panu Zbigniewowi Mizińskiemu

Last but not least.
Dziękuję zespołowi webmasterskiemu:
Państwu Konradowi Makowskiemu i Agacie Kowalskiej
za profesjonalizm, elastyczność
i bardzo przyjemną atmosferę pracy